039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://energy.go.th/2015/category/anti-corruption/

040 รายงานการกำกับติดจามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

https://energy.go.th/2015/category/anti-corruption/

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://energy.go.th/2015/category/anti-corruption/