ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่องยกเลิกประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเพื่อทดแทนการใช้ LPG ในภาคครัวเรือน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 18KB)