รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 64