ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
พ.ค. 0
พ.ค. 0

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พลังงานจังหวัดพิจิตร ร่วม […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

o10 แผนดำเนินงานประจำปี

o10 แผนดำเนินงานประจำปี

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานพลังงานจังหวัดพ […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

040 รายงานการกำกับติดจามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

040 รายงานการกำกับติดจามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอ […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี2562-2564

O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี2562-2564

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

o33 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o33 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สำนักงานพล […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

O34-ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

O34-ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

O29-ประกาศ ปพน.นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่

O29-ประกาศ ปพน.นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต […]

  Read more